O projekcie

Nazwa inwestycji:

Dokumentacja projektowa budowy drogi ekspresowej S10 i S50 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Część I – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od A1 do granicy województwa” – Budowa drogi S10 A1-OAW, część 1 w woj. kujawsko-pomorskim

Data podpisania umowy:

04.08.2022 r.

Podstawą opracowania jest umowa nr. 2052.2022.I-1.D-3.2413.17.2021.44 z dnia 04.08.2022 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska  6, 85-085 Bydgoszcz, a Wykonawcą – konsorcjum firm TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa oraz Databout Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.

Opis kontraktu:

Przedmiotem umowy jest opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od A1 do granicy województwa” w województwie kujawsko-pomorskim.

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego (powiaty: włocławski i lipnowski oraz miasto Włocławek). Przedmiotowy odcinek drogi S10 o długości około 40 km rozpoczyna się na wysokości węzła Włocławek Północ na istniejącej autostradzie A1. Następnie droga przebiega przez gminy Brześć Kujawski, Lubanie, Włocławek, Fabianki, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą i Tłuchowo, z przewidzianym nowym mostem przez Wisłę. Koniec przedmiotowego odcinka planowany jest na węźle drogowym zlokalizowanym w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej DW559 tuż za granicą województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, na terenie gminy Brudzeń Duży. W odrębnym opracowaniu (część II) przygotowywana jest dokumentacja dla dalszego odcinka drogi S10, od granicy województw do DK50, wraz z odcinkiem S50 do S7 pod Warszawą.

Celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego jest:

•    wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej;

•    uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych;

•    umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla wybranego wariantu przebiegu drogi.

Droga ekspresowa S10 jest w strategicznych planach na szczeblu krajowym: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Odcinek S10 w swoim docelowym kształcie połączy Warszawę ze Szczecinem, łącząc liczne trasy szybkiego ruchu (m.in. A1, A6, S3, S5, S6, S11).

Dzięki przedmiotowej inwestycji wyznaczona zostanie trasa nowej dwujezdniowej drogi krajowej o parametrach klasy S (droga ekspresowa) na odcinku od A1 do granicy województwa, która umożliwi stworzenie nowego połączenia głównych miast regionu, Bydgoszczy i Torunia, z Włocławkiem, Płockiem i Warszawą. Planuje się połączenie projektowanej trasy głównej z istniejącą siecią drogową wyłączne poprzez węzły drogowe na przecięciu z wybranymi drogami (A1, DK91, DP2713C, DK67, DW558, DW559). Połączenia z siecią pozostałych istniejących dróg zostaną zrealizowane poprzez planowane skrzyżowania na węzłach drogowych, przejazdy drogowe i sieć dodatkowych jezdni wzdłuż trasy głównej.

Zakres inwestycji obejmuje:

•    budowę dwujezdniowej drogi głównej;

•    budowę węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich;

•    budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepusty i inne;

•    przebudowę istniejących dróg oraz budowę dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego;

•    realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko w tym: ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie ochronne;

•    budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także infrastruktury technicznej związanej z drogami.

Podstawowe parametry drogi ekspresowej S10:

ParametrDroga ekspresowa S10
Klasa drogiS
Prędkość do projektowania130 km/h
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię115 kN/oś
Kategoria ruchuKR6*
Przekrój poprzecznyDwujezdniowy 2×2*
Szerokość pasa ruchu3,50 m*
Szerokość pasa drogowegook. 80 m*

* parametry wstępne, zostaną określone podczas prac projektowych na podstawie analiz

Spodziewane korzyści wynikające z realizacji planowanej inwestycji:

 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej (m.in. handlu, przemysłu i usług) terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej S10, a szczególnie w rejonach projektowanych węzłów drogowych, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy;
 • powstanie nowego, szybkiego połączenia z głównymi miastami regionu, tj. m.in. z Włocławkiem, Warszawą, Toruniem, Płockiem i Bydgoszczą;
 • stworzenie nowych możliwości komfortowego dotarcia do aglomeracji warszawskiej (przez S50 i S7), do portów w Szczecinie
  i Świnoujściu (przez A6 i S3), do aglomeracji poznańskiej i górnośląskiej (przez S5 i S11) oraz do aglomeracji łódzkiej
  i portów morskich w Gdańsku i Gdyni (przez A1);
 • przeniesienie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane;
 • stworzenie alternatywnego szlaku transportowego na północ od autostrady A2;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w korytarzu projektowanej drogi;
 • poprawa przepustowości drogi, komfortu przejazdu oraz prędkości ruchu;
 • powstanie nowy most przez Wisłę w okolicy Włocławka.
Scroll to Top